Regulamin

 

 

Extra Hair Grzegorz Malina 
32-440 Sułkowice 
ul. Partyzantów 136 
NIP 6811854590 
Działalność zarejestrowana w Urzędzie Gminy Myślenice 

Adres do odstąpienia od umowy: 
Grzegorz Malina 
ul. Raba Niżna 164 
34-730 Mszana Dolna 

 

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem [adres e-mail], lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: 
     - imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, 
     - datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, 
     - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, 
     - wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. 
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. 


Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy: 

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. 
Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: …extrahair@op.pl….... Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. 
Przesyłkę należy nadać na adres Grzegorz Malina Raba Niżna 164 34-730 Mszana Dolna 
Odstąpienie od umowy dotyczy tylko nierozpakowanego towaru. 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy: 

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

[DANE SPRZEDAJĄCEGO] 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… . 
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… . Imię i nazwisko…………………………………………………………. 
Login Allegro…………………………………………………………….. 
Adres …..…………………….……..……………………………………. 
Data…………………………………………………………………………. 
…….…………………………………………………………………… 
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej) 

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy (należy wybrać jedną z wersji): 

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. 
W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu koszt odesłania Towaru do wysokości 7 zł. 

Brak odstąpienia od umowy: 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: 

   - o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został   poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
   - w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
   - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
   - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
   - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
   - w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 
   - w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 
   - w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
   - o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 
  zawartej w drodze aukcji publicznej; 
   - o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 
   - o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: 

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

Ponadto, oświadczam, że wszystkie sprzedawane na moich aukcjach przedmioty są pozbawione wad i są fabrycznie nowe chyba że opis w aukcji informuje że jest inaczej. 

 

Przebieg transakcji

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę 7 dniu w tygodniu.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.

3. Na życzenie Użytkownika Sklep wystawia faktury VAT

4. Z chwilą naciśnięcia przycisku „Wyślij zamówienie” zostaje złożone zamówienie.

5. Sklep potwierdza zamówienie niezwłocznie, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy wiążącej Sklep i Użytkownika.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego z Użytkownikiem, który wybrał opcję płatności za pobraniem, w celu potwierdzenia złożenia zamówienia. Brak możliwości kontaktu z Użytkownikiem w terminie czternastu dni od daty zakupu poczytany będzie za odstąpienie Użytkownika od umowy

7. . W przypadku wyboru płatności przelewem, Użytkownik zobowiązuje się dokonać płatności w nieprzekraczalnym terminie czternastu dni od daty złożenia zamówienia

8. Brak wpłaty na koncie bankowym Sklepu po wskazanym okresie poczytany będzie za odstąpienie Użytkownika od umowy

9. . Sklep zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika w przypadkach dokonywania przez niego zamówień i nie uiszczania opłaty albo w przypadku nie odbierania przesyłek listowych płatnych za pobraniem. O fakcie usunięcia konta i odstąpienia od realizacji zamówienia Użytkownik zostanie poinformowany

10. . Użytkownik nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane

11. Zamówienia można składać również telefonicznie oraz przez e-mail

12. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do  wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Użytkownika 

 

13. Ceny podane w Sklepie zawierają podatek VAT.

 

Postanowienia końcowe

 

1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków przez Użytkownika, może on usunąć swoje konto ze Sklepu, z zastrzeżeniem że rozpoczęte przed zmianą Regulaminu transakcje będą prowadzone do ich zakończenia na dotychczasowych zasadach.

2. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

3. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.

4. Złożenie zamówienia w sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień tego Regulaminu.

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl